Op basis van Europese richtlijnen 92/43/EEG 79/409/EEG en een landelijke wet is de provincie verantwoordelijk voor de bescherming van een groot aantal dieren en planten (fauna en flora). De gemeente moet daar rekening mee houden bij een omgevingsvergunning en ander ruimtelijk beleid. Ook een particulier wordt gezien als verantwoordelijk initiatiefnemer wanneer die wat laat verbouwen of veranderen. Dit heeft tot gevolg dat wanneer je iets wilt rond je huis, tuin of erf er al gauw beschermde soorten voorkomen, waar aandacht voor moet zijn. Ik kan je daarbij helpen op grond van mijn  uitgebreide kennis van de ecologie en wetgeving en jarenlange ervaring met het vinden van oplossingen.

Als je iets met natuur wilt, help ik je dat te realiseren. Als je een probleem hebt met beschermde natuurwaarden, vind ik met jou ongetwijfeld een aanvaardbare oplossing.

Ook als je voor natuur ongewenste ontwikkelingen ziet kan ik je helpen er wat aan te doen.

Ik kan je onder meer helpen met:

• Vooronderzoeken (quick scans of oriënterend onderzoek volgens RVO) of nadere onderzoeken soortbescherming Wet natuurbescherming. Denk daarbij aan: onderzoek naar schade beperkende maatregelen, alternatieven, mogelijke vrijstellingen en gedragscodes (RVO)

• Inventarisaties beschermde soorten

• Monitoring van voorzieningen

• Onderzoeken, rapportages, begeleiding en adviezen voor Passende Beoordelingen inzake gebiedsbescherming Wet natuurbescherming (Natura 2000)

• Advies, overleg en aanvragen vergunningen, ontheffingen of verklaringen van geen bedenking (vvgb)

• Onderzoeken, rapportages, begeleiding en adviezen voor ontwikkelingen in het Natuur Netwerk Nederland of NNN (voorheen Ecologische Hoofd Structuur of EHS) of het aanvragen van vergunningen NNN

• Milieueffectrapportages bij ingrijpende initiatieven

• Bestemmingsplannen en aanvragen omgevingsvergunningen

• Juridisch verantwoorde ecologische begeleiding van werkzaamheden

• Herbeoordeling van natuuronderzoeken of -adviezen (contraexpertise of second opinion)

• Ondersteuning bij juridische procedures op het gebied van ruimtelijke ordening of natuur bij Raad van State (Afdeling bestuursrecht), rechtbank (bestuursrecht) of kantonrechter (kort geding)

Lezingen en excursies of huisbezoeken, bijvoorbeeld over vleermuizen

Zie ook: Reinier Meijer op LinkedIn