Ik heb ervaring zowel als werknemer van, als gedetacheerd bij gemeente en provincie. Wanneer cluster, afdeling, dienst, groep, team of eenheid van een gemeente, provincie of ministerie tijdelijk specifieke ondersteuning of aanvulling van de formatie nodig heeft, kan ik van dienst zijn. Uiteraard geldt dat ook voor een uitvoeringsdienst of samenwerkingsverband. Afspraken zijn mogelijk voor een project, een periode of een aantal dagdelen. Ik heb ervaring in een zeer breed spectrum van projecten en diensten.

• Vooronderzoeken (quick scans of oriënterend onderzoek volgens RVO) of nadere onderzoeken soortbescherming Wet natuurbescherming. Denk aan: onderzoek naar schade beperkende maatregelen, alternatieven en vrijstellingen en gedragscodes (RVO).

• Inventarisaties beschermde soorten en het beoordelen daarvan

• Monitoring van voorzieningen, ecologische begeleiding en juridische planning van ruimtelijke activiteiten

• Opstellen of beoordelen van rapportages voor Passende Beoordelingen inzake gebiedsbescherming Wet natuurbescherming (Natura 2000) of over PAS met Aerius

• Aanvragen vergunningen, ontheffingen of verklaringen van geen bedenking (vvgb) of het opstellen ervan.

• Adviezen voor ruimtelijk beleid voor Natuur Netwerk Nederland of NNN (voorheen Ecologische Hoofd Structuur of EHS) of vergunningverlening

• Milieueffectrapportages bij tracénota’s, planstudies en andere voornemens

• Opstellen of beoordelen van bestemmingsplannen, beheerplannen, gebiedsplannen en gebiedsvisies of recreatievisies

• Beoordeling van natuuronderzoeken of -adviezen (contraexpertise of second opinion)

• Vertegenwoordiging, advies en ondersteuning bij juridische procedures RO of natuur bij Raad van State (Afdeling bestuursrecht), rechtbank (bestuursrecht) of kantonrechter (kort geding)

• Historische cartografie, in het bijzonder in Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel

• Beoordelen en adviseren over archeologische belangen

Zie ook: Reinier Meijer op LinkedIn