• Vooronderzoeken (quick scans of oriënterend onderzoek volgens RVO) of nadere onderzoeken soortbescherming Wet natuurbescherming. Denk aan: onderzoek naar schade beperkende maatregelen, alternatieven en vrijstellingen en gedragscodes (RVO).

• Inventarisaties beschermde soorten en het beoordelen daarvan

• Monitoring van voorzieningen, ecologische begeleiding en juridische planning van ruimtelijke activiteiten

• Opstellen of beoordelen van rapportages voor Passende Beoordelingen inzake gebiedsbescherming Wet natuurbescherming (Natura 2000) of over PAS met Aerius

• Aanvragen vergunningen, ontheffingen of verklaringen van geen bedenking (vvgb) of het opstellen ervan.

• Adviezen voor ruimtelijk beleid voor Natuur Netwerk Nederland of NNN (voorheen Ecologische Hoofd Structuur of EHS) of vergunningverlening

• Milieueffectrapportages bij tracénota’s, planstudies en andere voornemens

• Opstellen of beoordelen van bestemmingsplannen, beheerplannen, gebiedsplannen en gebiedsvisies of recreatievisies

• Beoordeling van natuuronderzoeken of -adviezen (contraexpertise of second opinion)

• Vertegenwoordiging, advies en ondersteuning bij juridische procedures RO of natuur bij Raad van State (Afdeling bestuursrecht), rechtbank (bestuursrecht) of kantonrechter (kort geding)

• Historische cartografie, in het bijzonder in Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel

• Beoordelen en adviseren over archeologische belangen

Zie ook: Reinier Meijer op LinkedIn