Ik kan je onder meer helpen met:

• Vooronderzoeken (quick scans of oriënterend onderzoek volgens RVO) of nadere onderzoeken soortbescherming Wet natuurbescherming. Denk daarbij aan: onderzoek naar schade beperkende maatregelen, alternatieven, mogelijke vrijstellingen en gedragscodes (RVO)

• Inventarisaties beschermde soorten

• Monitoring van voorzieningen

• Onderzoeken, rapportages, begeleiding en adviezen voor Passende Beoordelingen inzake gebiedsbescherming Wet natuurbescherming (Natura 2000)

• Advies, overleg en aanvragen vergunningen, ontheffingen of verklaringen van geen bedenking (vvgb)

• Onderzoeken, rapportages, begeleiding en adviezen voor ontwikkelingen in het Natuur Netwerk Nederland of NNN (voorheen Ecologische Hoofd Structuur of EHS) of het aanvragen van vergunningen NNN

• Milieueffectrapportages bij ingrijpende initiatieven

• Bestemmingsplannen en aanvragen omgevingsvergunningen

• Juridisch verantwoorde ecologische begeleiding van werkzaamheden

• Herbeoordeling van natuuronderzoeken of -adviezen (contraexpertise of second opinion)

• Ondersteuning bij juridische procedures op het gebied van ruimtelijke ordening of natuur bij Raad van State (Afdeling bestuursrecht), rechtbank (bestuursrecht) of kantonrechter (kort geding)

Lezingen en excursies of huisbezoeken, bijvoorbeeld over vleermuizen

Zie ook: Reinier Meijer op LinkedIn